Samarbeten över varumärkesgränser

Marknadsföringsbegreppet har utan tvekan slussats genom många olika faser under de senaste decennierna. Inte minst i takt med att internet och smart teknik blivit en del av vardagen för konsumenter, varumärken och tillverkare.

Idag är strikta ramar passé och istället handlar en stor del av marknadsföring om att förena olika avsändare i ett koncept. Hur då? Häng med så förklarar vi närmare!

Trender 2021

Precis som inom de flesta områden präglas även marknadsföringen av olika trender som påverkar hur strategiarbetet genomförs. Så kallad ”co-branding” är ett starkt växande fenomen som innebär att olika aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål trots skilda kontexter. Det handlar helt enkelt om att en produkt eller tjänst tas fram av fler än en avsändare. Fenomenet syns tydligt inom teknik och underhållning där exempelvis designvarumärken samarbetar med gamingföretag och så vidare. Är du exempelvis på jakt efter en gamingdator av stationär karaktär hittar du intressanta modeller som är framtagna av flera varumärken. Det kan till exempel vara en aktör står för det tekniska innehållet medan en annan aktör designat själva enheten.

Dagens Media skriver även om trenden att synliggöra innehåll via korta videopubliceringar på plattformar som till exempel TikTok eller Facebook stories. Det är då oftast i framtagna samarbeten mellan ett varumärke och en ”influencer”. Det sistnämnda begreppet är till mycket en form av varumärke, men då i personifierad form.

Vi har tidigare skrivit om vikten att skapa ett koncept med hög grad av igenkänning hos den potentiella målgruppen. Det är en faktor som alltid är relevant inom marknadsföring och idag när de sociala medierna spelar en allt större roll är det än mer centralt. Att som varumärke helt enkelt lyckas med förmågan att skapa närhet till en produkt eller tjänst.

Samarbete varumärke – konsument

De traditionella ramarna för hur marknadsföring bör se ut har förändrats avsevärt på senare år – inte minst med utgångspunkt i sociala medier och smart teknik. Den slutliga kunden, eller konsumenten om vi ska kalla det så, har en friare roll än tidigare sett till reklamflödet. Faktum är att det till och med är möjligt att samarbeta med potentiella kunder. Allt fler varumärken väljer helt enkelt att närma sig målgruppen genom att skapa ett slags engagemang.

Det kan vara möjligheten att prova produkter eller tjänster, men även olika typer av ambassadörskap som i längden genererar goodwill. Lönsamhet mäts så klart i ekonomiska begrepp för att säkerställa överlevnad, men nya värden spelar en viktigare roll idag än tidigare. Uppmärksamhet och en aktiv målgrupp är bland annat faktorer som värdesätts högt inom den moderna varumärkesstrategin.

Det stora språnget

Livet i allmänhet är en övergripande marknadsföring. Allt vi gör samt utsätts för handlar i grova drag om att visa vilka vi är samt vad vi står för. Ibland görs detta även på en omedveten nivå där gemene man inte reflekterar särskilt mycket över vad det faktiskt är som hänt. Det kan mycket väl vara detta tillvägagångssätt som ligger till grund för att marknadsföring överlag blivit en sådan viktig del i ett företags resa. Det handlar med andra ord om att ta reda på vad marknaden vill ha och se till att de också får det.

En vision för själen

Ett varumärke är egentligen något som skapas hos konsumenterna eller kunderna. Även om företaget i fråga har skapat en logga och satt sin prägel på densamma är det inte förrän i kontakten med omgivningen som varumärket når sin fulla potential. Det behöver kombineras med människors tankar, känslor och reflektioner för att kunna benämnas varumärke.

Hand i hand med detta går även den väl bekanta reklamen. Varumärket är trots allt betydligt äldre. Hantverkare och andra företagare började redan på 1500-talet att sätta upp skyltar eller namn på sina varor för att kunna särskiljas från andra. Detta fick en snabb utveckling och redan under 1700-talet blev TM (Trademark) ett välkänt begrepp. Detta för att hålla isär olika näringsidkare från varandra. Det här utvecklades sedermera till en slags rättighet där såväl namn som produkt blev skyddade från plagiat.

Stor betydelse

Varumärkesstrategin skapas av en mängd olika komponenter. Allt som kan relateras till varumärket i fråga påverkar i längden samtidigt dess legitimitet och tillförlitlighet. Än en gång behöver med andra ord hänsyn tas till de som faktiskt använder produkterna alternativt tjänsterna som återspeglas i varumärket.

Ta till exempel Coca-Cola som ett exempel. Ett av världens största varumärken med cirka 2 miljarder sålda flaskor varje dag. Även de som inte konsumerar varan känner till den mycket väl. Addera till detta alla de känslor, tankar och reflektioner som återspeglas i varumärket. De flesta människor kan förmodligen på något sätt relatera till Coca-Cola. Det är också samtidigt det första vi kommer att tänka på när vi hör begreppet läsk, så kallad top of mind. Hur det blev så kan förhålla sig på ett varierande sätt men det är precis som att hamburgare får oss att tänka på McDonalds eller IKEA när det pratas om möbler. Ett varumärke kan påverkas av en mängd faktorer. Däribland namn, förpackning, pris, reklam, adress, personal etc.

Det finns även mer medvetna konsumenter där hänsyn även tas till miljöpåverkan, samarbetspartners, etik och rättvisehantering. Det är sådant som i de ljusa stunderna oftast glöms bort men som döljer sig under ytan. Samtidigt kan i längden företag inte blunda för dessa faktorer eftersom det förr eller senare visar sig i deras arbetsprocess.

Det är i relationen med andra som människan fungerar på bästa sätt. Detsamma gäller för varumärken där coworking med fördel kan användas. Här kan idéer utbytas och oväntade influenser uppstå. Det är också just sådant som i längden skapar ett starkt varumärke som fungerar över en längre tid. Samarbete är grunden till att mänskligheten överhuvudtaget kunnat hålla sig flytande. Det är lika aktuellt idag som för 150.000 år sedan. Idag genomförs detta i en lite moderna tappning men baserat på samma premisser som tidigare. Till skillnad från tidigare kan det numera också gälla på kundens villkor med öppna ytor, bra service, stort socialt nätverk samt delandet av ytor med andra företag.

Vikten av digital närvaro för ett företag

När man startar ett nytt företag eller en verksamhet gäller det att nå ut till så många människor som möjligt så att de får upp ögonen för dig och dina tjänster och därmed också kan bli potentiella kunder. Detta är inte alltid helt lätt men det finns flera olika sätt att göra det på. Det gäller också att inte ge upp, enträget arbete inom detta segment kommer alltid att betala sig och ge bra resultat för din försäljning och din verksamhets omsättning.

Här kan du läsa mer om de första stegen man bör ta när man börjar marknadsföra sitt företag eller sitt varumärke. När man först startar ett företag eller en verksamhet brukar man själv kunna utföra de första enkla åtgärderna för att ha en digital plattform för kundexponering. Dessutom är sociala medier en utmärkt kanal för att sprida sitt budskap, eller göra människor medvetna om ens existens. Detta brukar du som varumärkesägare som sagt kunna hantera själv i uppstartsfasen. Detta kan ofta vara ett område som många företagare också väljer att fortsätta sköta själva, eftersom det som händer på ett företags sociala medier så tydligt speglar verksamhetens värderingar och målsättningar.

Vill man öka sin digitala närvaro kan det vara bra att ta hjälp av en professionell webbyrå i Stockholm för att få ut maximal effekt av sina marknadsföringsansträngningar. En webbyrå kan hjälpa dig med allt från att bygga upp de sajter som behövs i ditt företag, till marknadsföring och hosting. Det är viktigt att marknadsföra sig på rätt sätt, i rätt kanaler och med rätt typ av annonser. En webbyrå kan hjälpa till med SEO och smarta annonseringsalternativ. Ofta tillhandahåller de också redan framtagna strategier för marknadsföringen som dessutom kan följas upp med hjälp av statistik och siffror. Allt detta, i kombination med ett webbhotell där all data från dit företag kan lagras, är en perfekt lösning för den nya entreprenören och företagaren.

Den relaterande människan

Att känna igen sig själv i någonting är en av mänsklighetens största drivkrafter.

Oavsett om det innefattar en historia, en nyhet eller en upplevelse är detta någonting som ligger i dennes natur. Vi är en historieberättande varelse där dåtid, samtid och framtid förenas i en spektakulär kompott. Människan är dessutom den enda levande arten som kan föreställa sig både sin egen och andras framtid. Det går idag att agera utifrån hur den tänkta morgondagen kommer se ut. Denna antecipatoriska planeringsförmåga har gjort oss både till planetens härskare och sabotörer.

Det handlar ofta om att ligga i tid med det som genomförs där människans fantastiska anpassningsförmåga kommer väl till pass. Ur ett tidsperspektiv kan även en personalliggare vara en bra grund att förstärka de interna faktorerna som i sin tur sedan kan grena ut i ett externt dito och på sikt förstärka företagets varumärke.

Av människan, för människan

Ett varumärke är ett begrepp svårt att ge en entydig definition på. I själva fenomenet ingår en rad aspekter där hänsyn behöver tas till både sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och religiösa faktorer. För att överhuvudtaget ge oss chans till igenkänning krävs det en hel del tankar, känslor samt reflektioner i omlopp. De här ligger till grund för vårt förhållningssätt till både oss själva och vår omvärld där hänsyn behöver tas till såväl fysiska som materiella avseenden.

Ett varumärke förknippas inte sällan med någon form av reklam där marknadsföringens verkan är av stor vikt. Redan under 1500-talet började hantverkare märka sina varor, vilket medförde att dessa i sin tur kunde särskiljas från andra. Under 1700-talet utvecklades det här till att skydda rättigheterna, vilket medförde en särskiljning mellan näringsidkare. Det var även i detta sammanhang det välbekanta uttrycket trademark föddes och lade grunden för en helt ny företagskultur.

Varumärkets roll kan även ses ur en mängd olika psykologiska perspektiv. Det handlar i grova drag om konsumenternas upplevelse i sin helhet. Den visuella kontexten är egentligen endast toppen på isberget men som i många fall också fungerar som den referenspunkt konsumenterna i fråga utgår i från när tjänsten eller produkten ska användas alternativt analyseras. Kommunikationen mellan varumärke och omvärld blir därför vital huruvida legitimiteten i det förstnämnda framträder.

Den totala kraften

Varumärke kan i sin renaste form förena tanke och handling på ett tämligen fascinerande sätt. Människan är en metaforisk varelse som redan från sina första staplande steg lär sig att kombinera begrepp med olika former av bilder. Det är också detta tillvägagångssätt som appliceras när ett varumärke föds. Det kan handla om vilka företag som först dyker upp i huvudet när exempelvis ordet läsk eller hamburgare tas upp. Viktigt att tänka på är att dessa inte alltid nödvändigtvis behöver generera positiva tankar och känslor. Att bli top of mind hos en eller flera individer kan likväl innefatta sådant som medfört en negativ syn på detsamma.

I slutändan handlar det om att hitta den ack så viktiga balansen för att det eftersträvansvärda jämviktsläget ska uppnås.

Den totala identifikationen

Finns det något som präglar vår världsuppfattning likt symboler?

Vi lever i en allt mer global värld där företag och organisationer är en väldigt stor del av densamma. I kombination med en allt bredare kommunikation samt informationsinsamling ställer det samtidigt högre krav på att varumärken tar sig ur det ständiga bruset för att sticka ut och vara just det de från början är samt står för.

Hand i hand

Människan är den enda levande varelsen som kan planera för sin framtid. Hen kan olikt alla andra arter i tanken veta att en morgondag ligger i antågande. Det här har skapat såväl fantastiska möjligheter som destruktiva begränsningar. Detta faktum har gjort oss både till planetens härskare och sabotörer.

Varumärken är ett fenomen som förutsätter människor och vice versa. Det är vi som banat ut vägen för dessa utan att ibland ens veta om det. Vi står för produktion, försäljning och konsumtion. Det är dessutom vi som också formar dem till vad de i slutändan, om det nu finns en sådan, utvecklas till.

Kommunikation är en avgörande del för vår fortsatta överlevnad.

Vi människor har en biologisk drift i att kombinera de visuella och verbala kontexterna. Det här är något som händer omedvetet och är just vad inlärning av det mänskliga språket handlar om. Det kan exempelvis handla om en förälder som visar upp en bild alternativt fysiskt ting där barnet genom vägledning når den verbala framgången. Det är också just detta tillvägagångssätt som medför att de allra yngsta har ett stort försprång vad gäller språkinlärning.

Laddat koncept

Varumärken handlar i grunden om en generell igenkänning. När vi människor vet vad någonting är samt står för blir det automatiskt laddat med diverse förväntningar, normer, värderingar och ideal. Det behöver inte uteslutande innefatta symboler utan kan likväl även vara ord, ljud och former. När det kommer till https://www.fakturino.se handlar det om text där du samtidigt med fördel kan jämföra företagsfinansiering.

Så markadsför du ditt varumärke

För att du ska lyckas med ditt egna varumärke är det viktigt att du marknadsför det på rätt sätt för att du ska nå din målgrupp. I det här inlägget kommer du att få en hel del värdefulla tips på hur du kan marknadsföra ditt egna varumärke.

Reklamprodukter

Reklamprodukter är ett samlingsbegrepp för de produkter du trycker ditt företags namn på. Att marknadsföra ditt varumärke genom att trycka upp olika sorters produkter är ett bra sätt för att väcka ett intresse. Det finns näst intill oändligt många olika produkter du kan trycka ditt företagsnamn på. Det mest klassiska är ju att man trycker upp kläder med varumärkets namn. Men det finns även en hel del andra produkter. Allt ifrån tygkassar till termosar och vattenflaskor till godis. För att göra dina egna reklamprodukter behöver du vända dig till ett företag som kan hjälpa dig med det. Ett bra exempel är företaget https://medtryck.com/ och på deras hemsida kan du se exempel på produkter du kan trycka ditt företagsnamn på.

Marknadsföringsplan

När du lanserar ditt varumärke är det viktigt att du tar fram en marknadsföringsplan. I en marknadsföringsplan planerar du företagets marknadsföring. Det finns ett flertal bra guider och mallar på internet som du kan följa om du är osäker på hur du tar fram en marknadsföringsplan. Du kan också välja att ta hjälp av en PR byrå som hjälper dig med allt som har med marknadsföring att göra.

Internet

Sist men inte minst så är internet ett mycket bra ställe att marknadsföra sitt varumärke. I dagens samhälle hittar de flesta konsumenter nya varumärken och företag genom internet och därför är det viktigt att du marknadsför ditt varumärke på internet. Det finns många saker du kan göra för att marknadsföra dig på internet. Ett bra sätt är att skaffa konton på sociala medier där du visar upp ditt företag och vad det har att erbjuda. Om de som hittar till dina konton blir nyfikna på det du har att erbjuda kommer de att vilja klicka sig vidare till din hemsida eller dylikt vilket i sin tur kan leda till fler kunder.

Varumärken och patent med ensamrätt

Att skapa ett varumärke kräver att man har en produkt eller tjänster. Vill man skydda sitt varumärke så att ingen annan kan ta över det eller kopiera det, ska man ansöka skydd hos Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige.

Att tänka på inför en varumärkesregistrering

Det är viktigt att tänka på hur man väljer sitt varumärke från grunden. När man har kommit fram till en riktigt bra fysiskt produkt eller unik tjänst, ska man även ha ett företagsnamn och logga. Det finns bra tips på hur man skapar en logga som är bra att känna till. Enligt Patent- och registreringsverket, är ett varumärke ord, varierande figurer, det kan vara bokstäver, siffror, personnamn, en slogan hologram eller även ljud. En godkänd registrering hos Patent- och registreringsverket, ska gälla i 10 år och kostar runt mellan 2000 – 6000 kronor beroende på vilken klass företaget tillhör. Innan man man registrerar ett varumärke, ska man kontrollera vilka varumärken som finns registrerade, vilken varumärkestyp man ska ha, i vilka länder man vill skydda sitt märke i, samt att det passar med den produkt eller vara man ska etablera. Ett varumärke kan innebära marknadsföring och även som kund och konsument, kan man idag finna många bra företagstjänster. Ett bra exempel är om man behöver en badrumsrenovering i hemmet. Bor man dessutom i Eskilstuna, kan man genom att unna sig badrumsrenovering eskilstuna och få ett helt nytt och riktigt snyggt badrum!

Hur skapar man ett starkt varumärke?

När man har skapat ett skyddat varumärke, är det viktigt att varumärket når ut till omvärlden och blir uppmärksammat. Då är det bra med smarta tips för ett framgångsrikt varumärke som kan ge en ökad efterfrågan och försäljning. Ett riktigt smart råd, är att alltid bevaka den bransch man har sitt företag i och leta efter trender och uppdateringar. Man ska även utnyttja internet och se till att nätverka. På så sätt kan man även knyta värdefulla kontakter, men också nå ut till fler kunder. För att göra ett varumärke unikt, ska man ”skriva sin egen historia” det vill säga berätta för kunderna varför varumärket är unikt och ha en personlig berättelse i bakgrunden. Då blir varumärket något som på ett naturligt sätt, når ut till individen och inte bara stora massan.

Vad innebär det att skapa ett varumärke?

Ett varumärke är något gör att en produkt eller företag sticker ut från mängden. En del företag har flera varumärken. Exempelvis äger det amerikanska företaget Procter & Gamble flera varumärken, bland annat Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Ariel, Oral-B och Pampers. Andra företag har bara ett varumärke och ett exempel på detta är Oatly som specialiserar sig på att sälja alternativ till de traditionella mjölkprodukterna. Denna artikel kommer därför kolla närmre på vad det innebär att skapa att varumärke.

Företaget först, varumärket sen

Det allra viktigaste när det kommer till att skapa varumärket är att starta företaget och ha en ordentlig plan och idé. Utan att företaget skapas och startas är det svårt att få ett varumärke som blir känt internationellt. Förutom att starta företaget och registrera det hos Bolagsverket och Skatteverket är det också viktigt att skaffa kontor. Stockholm är en av de städer som har flest lediga kontor i hela landet. Dessutom finns det företag som Workaround som kan hjälpa till med att hitta rätt kontor. Stockholm har också en mängd olika delade kontor där det går att träffa andra likasinnade som i sin tur kan hjälpa till med att skapa varumärket.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är något som allmänheten känner till, exempelvis en viss vara, produkt eller tjänst. Syftet med att skapa ett varumärke är att skilja ut sin produkt eller tjänst från konkurrenterna som finns på marknaden. Om det exempelvis är ett företag som hjälper till med att hitta kontorslokaler kan det exempelvis vara bra att ha ett spännande namn som andra känner igen. Dessutom brukar många varumärken också ha ensamrätt till varumärket. Exempelvis går det inte för andra företag att säga att de säljer Ariel, Pampers eller Oatly, utan konkurrenter på marknaden måste skapa egna varumärken.

Exempel på unika varumärken

Att skapa ett varumärke är dock inte enkelt, utan det tar tid och kostar ofta väldigt mycket pengar. Det räcker nämligen inte att bara skapa ett varumärke, utan varumärken måste också marknadsföras och visas upp på gator och torg. Ett bra exempel på ett varumärke är Tetra Pak som under flera år har byggt upp ett varumärke som nu är världskänt. Tetra Pak är nämligen det varumärke som används för nästan alla företag som tillverkar olika typer av drycker och vätskor som behöver paketeras. Med andra ord är deras varumärke känt för att vara pålitligt, vilket i sin tur spridits mellan olika kunder. Ett annat bra exempel är företag som Red Bull vars varumärke naturligtvis är energidrycken. Men de senaste åren har Red Bull börjat investera i fotbollslag och en massa annat, vilket i sin tur har diversifierat varumärket.

Hur skapar man ett varumärke?

När du vill skapa ett nytt varumärke bör du börja med att beräkna hur mycket du anser att det får kosta. Ett väl fungerande varumärke kan få kosta lite eftersom det är varumärket som kommer att bli företagets ansikte mot kunderna och världen.

För att kunna skapa ett säljande och väl fungerande varumärke för ditt företag behöver du först definiera vilka produkter som ditt varumärke ska användas för. Målgruppen som varumärket kommer att vända sig till är också viktigt. Är produkterna riktade mot exempelvis läkare, hantverkare, barn eller hushåll?

Många gånger behöver ett företag rekrytera ny kompetens, klara av arbetstoppar eller fylla tillfälliga vakanser. Bravura är ett professionellt bemanningsföretag i Malmö som kan hjälpa till med detta och som fokuserar på bemanning av Next Gen Professionals, talangfulla personer som är i början av sin karriär. Bravura hur ut personal till företag inom Sales & Customer Support, Business Administration samt IT/Tech och kommer att göra ditt företags vardag enklare genom att hitta den rätta kompetensen som du söker.

Ett starkt varumärke bör ha en stark logotyp och ett bra namn. Arbetet bör alltid starta med att ta fram en grafisk profil och en logotyp eftersom det är grunden till ditt varumärke. Fundera på vilket ”löfte” vill du att ditt varumärke ska ge till dina målgrupper. Skapa en slogan och tagline som företaget kan knyta sin kommunikation kring. Det gäller för ditt företag att kunna visa hur just ditt varumärke sticker ut i jämförelse med andra konkurrenter och vad som är unikt i ditt företags erbjudanden. Ofta handlar det om någon textrad under eller bredvid logotypen.

Ett varumärke bör alltid ses som ofärdigt och i konstant och regelbundet behov av uppdatering. Med detta synsätt kan ditt företag arbeta på förbättringar när de behövs och att du inte oroas över att göra förändringar. Se gärna till att överträffa dina kunders förväntningar eftersom den bästa marknadsföringen kommer från nöjda kunder. Det är rekommenderat att hålla varumärket enkelt och rent samt fokusera på lättbegripliga värden. Forma ditt företags varumärke till något som du tror på. Det är svårt att få andra att tro på något som du inte själv känner dig övertygad om.

Utveckla verksamheten med nytt varumärke och intranät

Om din verksamhet kämpar med lönsamheten eller går kräftgång har du kommit till rätt plats. Återuppliva verksamheten med ett nytt varumärke och digitalisera arbetsplatsen med Omnia intranet som levererar de snabbaste intranäten i världen. Dessa åtgärder kommer att få din verksamhet på banan igen. Omnia är utan tvekan den bästa produkten för att digitalisera din verksamhet med tanke på dess utmärkta funktionalitet, produktsupport och kostnadseffektivitet. Faktum är att den bland intranätprodukter för Microsoft 365 och SharePoint rankas i topp för fjärde året i rad.

De främsta fördelarna med att använda Omnia intranet är:

  • Erbjuder de snabbaste intranäten i världen.
  • Ger en fullfjädrad innehållshantering och förvaltning.
  • Har en enastående användarupplevelse.
  • Integrerar väl med Microsoft Teams och Microsoft 365.
  • Är idealiskt för den digitala arbetsplatsen.

Modernisera ditt varumärke

Förutom en modern och digitaliserad arbetsplats behöver du även ett bra varumärke. Det bästa är att skapa ett slagkraftigt varumärke som sticker ut från mängden och skiljer dig från konkurrenterna. Varumärket kan sticka ut med en design, ett ord, en symbol och många andra sätt.

Nyckeln till att skapa ett slagkraftigt varumärke är att undvika följande saker:

1. Undvik upptagna namn – Ett varumärke som redan används bör du naturligtvis undvika, inte minst om du inte ens kan registrera det. Skapa istället ett unikt varumärke och när det är klart registrerar du det för att skydda dig från konkurrenter.

2. Undvik generella ord och beskrivningar – Målet är att skapa ett unikt varumärke och som kunder lätt kan minnas. Ord som ”lyxig och glänsande” eller ”stark och stor” kommer inte funka bra att inkludera i ditt varumärke.

3. Undvik akronymer och förkortningar – Även om vissa bolag som IBM och AT&T gör det så är det vanligtvis igen bra idé då de är svårare att komma ihåg, medan färgglada och levande ord är avsevärt lättare.