Att känna igen sig själv i någonting är en av mänsklighetens största drivkrafter.

Oavsett om det innefattar en historia, en nyhet eller en upplevelse är detta någonting som ligger i dennes natur. Vi är en historieberättande varelse där dåtid, samtid och framtid förenas i en spektakulär kompott. Människan är dessutom den enda levande arten som kan föreställa sig både sin egen och andras framtid. Det går idag att agera utifrån hur den tänkta morgondagen kommer se ut. Denna antecipatoriska planeringsförmåga har gjort oss både till planetens härskare och sabotörer.

Det handlar ofta om att ligga i tid med det som genomförs där människans fantastiska anpassningsförmåga kommer väl till pass. Ur ett tidsperspektiv kan även en personalliggare vara en bra grund att förstärka de interna faktorerna som i sin tur sedan kan grena ut i ett externt dito och på sikt förstärka företagets varumärke.

Av människan, för människan

Ett varumärke är ett begrepp svårt att ge en entydig definition på. I själva fenomenet ingår en rad aspekter där hänsyn behöver tas till både sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och religiösa faktorer. För att överhuvudtaget ge oss chans till igenkänning krävs det en hel del tankar, känslor samt reflektioner i omlopp. De här ligger till grund för vårt förhållningssätt till både oss själva och vår omvärld där hänsyn behöver tas till såväl fysiska som materiella avseenden.

Ett varumärke förknippas inte sällan med någon form av reklam där marknadsföringens verkan är av stor vikt. Redan under 1500-talet började hantverkare märka sina varor, vilket medförde att dessa i sin tur kunde särskiljas från andra. Under 1700-talet utvecklades det här till att skydda rättigheterna, vilket medförde en särskiljning mellan näringsidkare. Det var även i detta sammanhang det välbekanta uttrycket trademark föddes och lade grunden för en helt ny företagskultur.

Varumärkets roll kan även ses ur en mängd olika psykologiska perspektiv. Det handlar i grova drag om konsumenternas upplevelse i sin helhet. Den visuella kontexten är egentligen endast toppen på isberget men som i många fall också fungerar som den referenspunkt konsumenterna i fråga utgår i från när tjänsten eller produkten ska användas alternativt analyseras. Kommunikationen mellan varumärke och omvärld blir därför vital huruvida legitimiteten i det förstnämnda framträder.

Den totala kraften

Varumärke kan i sin renaste form förena tanke och handling på ett tämligen fascinerande sätt. Människan är en metaforisk varelse som redan från sina första staplande steg lär sig att kombinera begrepp med olika former av bilder. Det är också detta tillvägagångssätt som appliceras när ett varumärke föds. Det kan handla om vilka företag som först dyker upp i huvudet när exempelvis ordet läsk eller hamburgare tas upp. Viktigt att tänka på är att dessa inte alltid nödvändigtvis behöver generera positiva tankar och känslor. Att bli top of mind hos en eller flera individer kan likväl innefatta sådant som medfört en negativ syn på detsamma.

I slutändan handlar det om att hitta den ack så viktiga balansen för att det eftersträvansvärda jämviktsläget ska uppnås.